Editorial Board

Editor

Daizo Tsutsumi

Associate Editors

Christopher Andre Gomez

Yutaka Gonda

Fumitoshi Imaizumi

Mio Kasai

Ken’ichiro Kosugi

Chagwoo Lee

Wei-Li Liang

Shusuke Miyata

Masaharu Mizoguchi

Yoshifumi Satofuka

Yoshinori Shinohara

Taro Uchida

Takashi Yamada

Kazuki Yamanoi

Hao Zhang

Managing Editor

Takashi Wada