Editorial Board

Editor

Yoshifumi Satofuka

Associate Editors

Timothy R.H. Davies

Yutaka Gonda

Zhang Hao

Makoto Ikeda

Fumitoshi Imaizumi

Mio Kasai

Ken’ichiro Kosugi

Jonathan B. Laronne

Shusuke Miyata

Dieter Rickenmann

Yoshifumi Satofuka

Roy C. Sidle

Daizo Tsutsumi

Taro Uchida

Managing Editor

Takashi Yamada