Journal of the Japan Society of Erosion Control Engineering
Vol. 73, No. 4, Ser. No. 351 November 2020
Contents
in Japanese

Technical Paper

Characteristics of check dams constructed as the restorative SABO works around West‐Tanzawa area after Great Kanto Earthquake
Haruo NISHIMOTO, Masakazu SUZUKI, Satsuki OMURA, Takumi ABE, Yutaka UCHIYAMA, Yoshimi UCHIYAMA, Nobuyuki MIHIROGI, Youhei NOGUCHI and Yoshitaka YOSHIDA 3

Research Note

Study on understanding and prediction of sediment yield caused by freezing and thawing
Kyoichiro KAWAGUCHI, Shinya HIRAMATSU, Syunpei TAKAHATA and Motoki ITO 15

Technical Notes

Estimation of rainfall and sediment movement time series during heavy rain in northern Kyushu in July 2017
Takuya NISHIUCHI, Toshihiro KIKUI, Yoshiki NAGAI, Takuya KOBAYASHI and Kaho KUNITA 23

A study on effective non‐structural measures against sediment disasters in hilly and mountainous areas in Nara prefecture
Hiroki TANAKA, Nobutomo OSANAI and Fumio TAKEDA 29

Statistical analysis of rainfall‐induced sediment‐related disaster events after earthquakes
Hiroaki NAKAYA, Shigetaka TAKIGUCHI, Yuki KISHIMOTO, Taku YAMADA and Hiroshi IKEDA 35

Disaster Report

Sediment disasters in Kumamoto Prefecture by a heavy rainfall in July 2020
Takashi JITOUSONO, Mari IGURA, Hirotaka UE, Hiroyuki OHISHI, Tsuyoshi KAKIMOTO, Ken‐ichi KITOU, Syozo KOGA, Yusuke SAKAI, Toshihiko SAKASHIMA, Yoshinori SHINOHARA, Osamu SHIMIZU, Satoshi TAGATA, Yukiyoshi TERAMOTO, Eiji TORITA, Naomasa NAGATANI, Koji NAKANO, Ayato NISHIWAKI, Yasuyuki HIRAKAWA, Kozaburou FUKUZUKA and Hideaki MIZUNO 41